Föreningsmötet 27 oktober: Försäkringsgenomgång

Säsongens första medlemsmöte hölls den 27 oktober på restaurang 3 girls.
Ordföranden Gert Andersson inledde med att hälsa de närvarande hjärtligt välkomna.
Därefter uppmärksammade han med några ord den nyligen bortgångna styrelseledamoten Peter Rehn och informerade om den förestående begravningen som pågår fredag 28 – måndag 31 oktober på BOI FAI-templet, inte långt från restaurangen.

Därefter utlystes en tyst minut till Peters minne.

Efter det att ärtsoppsbuffén med tillhörande pannkakor avätits var det dags för dagens föredrag.

Det inleddes i all enkelhet med ett 2-minutersföredrag där Birger Rexed informerade om att delar av sjukvårdsupplysningen (ej att förväxla med akutnummer) kan komma att förläggas till Thailand, eftersom tidsförskjutningen i detta fall kan vara positiv.
Birger efterlyste sjuksköterskor som kan delta i arbetet antingen på hel- eller deltid.
Intresserade kan kontakta Birger på e-post: birger@rexed.se.

Innan ordföranden släppte in dagens två huvudnummer konstaterade han att det onsdag lunch var 83 personer anmälda till dagens sammankomst. Restaurangen hade förberett så att plats fanns för 120 personer men drygt 130 personer hade kommit.

Det är viktigt att anmälan sker så att restaurangen får en rättvis chans att prestera något acceptabelt.

Härefter gick ordet till Per Anders Johansson som arbetat med försäkringsfrågor under en mycket lång tid, bland annat hos Trygg Hansa och Skandia. (En längre sammanfattning av Pers anförande återfinns nedan).

Per Anders uppehöll sig mycket vid den viktiga frågan om att vara fortsatt bosatt i Sverige eller utflyttad och därigenom SINK-beskattad, med de fördelar och nackdelar som detta för med sig, dels i det dagliga livet och ur ekonomisynpunkt, dels ur ren försäkringssynpunkt.

Per Anders lämnade därefter ordet till Andre Vromans från AA Insurance Brokers (även här ett längre referat nedan).

På grund av tekniska problem blev Andres föredrag något kortare och det gavs därefter tid för medlemmarna att ställa frågor. (OBS! Informationen nedan är en senare komplettering av Andres föredrag, där det han inte hann med nu finns beskrivet!)

Efter dessa två föredrag var det dags för intressant information om kommande aktiviteter, en fråga som Margareta Olsson som vanligt ansvarar för.

Den 7 december planeras en utflykt till Bangkok och det nyligen (3 nov) öppnade IKEA-varuhuset. Diskussioner förs med IKEA och förhoppningsvis kan vi få en guidad tur i varuhuset, avskild plats för att äta våra svenska köttbullar och sedan fri tid för shopping. Ytterligare information med prisuppgifter kommer inom kort på hemsidan.

Resor till Chiang Mai och Chiang Rai planeras. Speciellt populär är resan som sammanfaller med Blomsterfestivalen i Chiang Mai i februari. Ytterligare information som vanligt på hemsidan. Resor kan arrangeras så snart minst fyra anmälda deltagare finns.

En kortare populär utflykt är den som Gunnar Ödin i fjol ledde till stenbrottet i Cha Am.
När Henrik återkommer till Hua Hin i december hoppas vi kunna arrangera ytterligare någon resa dit.
Boule-spel organiseras varje tisdag på Hua Hin Petanque Club. Henrik Nybom finns på plats och ytterligare information kan fås via honom. Annars är alla intresserade att dyka upp på platsen kl. 16.00 på tisdagar, så är det bara att börja spela!

Damluncherna startar upp så snart förhandlingarna med den nya ägaren till Peony har slutförts och speciell inbjudan kommer att sändas ut.

Såväl datakurs för nybörjare, akvarellmålning för nybörjare och tidigare deltagare som matlagningskurs på 3 Girls och thailändska språkkurser är också i startgroparna. Gå in på hemsidan och sök information om dessa och andra arrangemang!

Ni är också hjärtligt välkomna att komma med förslag på nya aktiviteter. Detta tar Margareta gärna emot och liksom Birger Rexed söker hon medicinsk personal. I detta fall för att leda en kurs i hjärt-/lungräddning.


Sammanfattning av Per Anders Johanssons föredrag om försäkringar

Per Anders Johansson bor sedan sex år på deltid i Takiab.
Är jurist och har arbetat på Trygg Hansa och Skandia/Workline.

Målsättningen med föredraget var att ge en schematisk överblick över hur en utlandssvensk bör tänka gällande utflyttning och försäkringsskydd.

I åhörargruppen finns ur försäkringspunkt två grupper:

* Turistande svenskar med svenskt socialförsäkringsskydd

* Utflyttade svenskar som är SINK-beskattade

För den första gruppen finns i princip inga problem försäkringsmässigt. I Sverige finns via socialförsäkringslagen ett skydd och hemförsäkringarna ger ett 45-60 dagars reseskydd med hemtransport, vårdkostnader och dyl. Detta skydd kan också enkelt förlängas utan krav på hälsoundersökningar eller liknande. Kostnaden är också rimlig och beroende på tiden ligger den från några hundralappar till ett par tusenlappar.

Beslut om utflyttning bör fattas på rationella och inte känslomässiga grunder.

Gör först en ren skatteberäkning. Vad är skillnaden i skatt före och efter SINK-beslutet och vad är nettovinsten?

Sammanställ sedan de minusposter som finns.

Viktigast är att man har en sjukvårdsförsäkring. Kontrollera dels att man kan få en, dels om vissa sjukdomar på grund av ens sjukdomshistorik undantas från försäkringsskyddet. Priset för försäkringen dels idag men också då man är 10 år äldre är viktigt att få med.

Att  tänka på är att det reseskydd som finns i den svenska hemförsäkringen gäller SOS transport till vård i Sverige om så krävs. En sjukförsäkring i Thailand ger vård i Thailand och kan även innebära att man transporteras till Thailand om man blir sjuk vid ett besök i Sverige.

Man skall även kontrollera ytterligare några punkter när man tecknar sjukvårdsförsäkringen:

* Vad är maxbeloppet som kan betalas ut och hur länge räcker det t.ex. vid vård på sjukhus?

* Vilka vårdgivare tillhandahåller försäkringen?

* Vilka sjukdomar, åkommor exkluderas?

* Prisändring med stigande ålder?

När dessa uppgifter är klara går det att göra en rättvisande kalkyl på vad utflyttningen gett för ekonomiskt vinst eller förlust.

Per Anders avslutade med en prisjämförelse.  Han bad Andre om kostnadsuppgifter över IVA-platser, vårdplatser och öppenvård per dag. Sedan översatte Per Anders detta till en egen cancersjukdom han haft, som tog cirka ett år att bli fri från. Kostnaden skulle blivit ungefär 1,2 miljon SEK. Då är inte efterkontroller, följdundersökningar p.g.a. biverkningar och liknande med. Troligen ytterligare cirka 50 % i kostnad, innebärande en totalkostnad på 1,5-2 MSEK.


Per Anders avslutade därför med att uppmana alla att lyssna noga på vad Andre hade att berätta.

Här är ovanstående information separat Sjukforsakringsskydd.


 Kompletterande information: Fordonsförsäkring i Thailand

I samband med att skatten betalas årligen för fordonet så ska också bevisas att fordonet är försäkrat. Den lagstadgade försäkringen (Compulsory Third Party Liability; CTPL) är av mycket låg omfattning. Den kan inte jämställas med vår obligatoriska trafikförsäkring, för till skillnad från vår, som ger ett försäkringsskydd som är tänkt att täcka upp till de flesta skador som man kan tänkas orsaka, så täcker den thailändska motsvarigheten bara för kroppsskada eller dödsfall på tredje man och endast låga belopp utbetalas. Skador man orsakar på andras tillhörigheter (t.ex. motpartens fordon eller annat) är inte täckta alls.

Att köra omkring med bara detta grundläggande försäkringsskydd innebär stora risker att själv få betala stora skadestånd i den mån man bedöms som vållande till en olycka. Detta gäller förstås även de som hyr fordon som finns på marknaden och som oftast endast är utrustade med detta grundskydd.
Köp till försäkring, även om ni bara hyr!

Följande möjligheter finns att komplettera grundskyddet:

Tredjeklassförsäkring
Innebär förutom grundskydd ovan även försäkringsskydd för sakskador samt utökat skydd för orsakat dödsfall eller kroppsskador på tredje man. Även skydd för medicinska utgifter för föraren och passagerare i/på det egna fordonet. Även borgensskydd ingår. Detta är viktigt, eftersom polisen har makt att efter en allvarlig olycka sätta dig i fängelse i väntan på utredning. Borgensskyddet betalar då borgen för dig för att slippa detta. Den obligatoriska försäkringen + Tredjeklassförsäkringen ger ungefär samma skydd som trafikförsäkringen hemma.

Andraklassförsäkring
Ger samma skydd som ovan (3:e klass) men skyddar också för brand och stöld på den egna bilen. Den obligatoriska försäkringen + Andraklassförsäkringen ger ungefär samma skydd som halvförsäkring hemma.

Förstaklassförsäkring
Ger samma skydd som 2:a-klassförsäkringen ovan men skyddar också för skador på det egna fordonet oavsett vållande. Motsvarar det vi kallar vagnskada hemma. Den obligatoriska försäkringen + 1:a-klassförsäkringen ger alltså ungefär samma skydd som helförsäkring hemma. Enda observandum är att här i Thailand har olika 1:a-klassförsäkringar olika beloppsgränser. Se till att välja en som verkligen täcker beloppsmässigt de skador som kan uppstå. (Det finns 1:a-klassförsäkringar som t.ex. endast täcker upp till 250.000 Bath för skada på motpartens fordon och det räcker förstås inte långt om man krockar med en ny Mercedes, t.ex.)

Några råd också om hanteringen då skada uppstått m.m.:

Betalar då det thailändska försäkringsbolaget? Försäkringsbranschen är välreglerad i Thailand och ja, det betalar (i enlighet med sina försäkringsvillkor).

I händelse av skada, fråga alltid försäkringsbolaget vilken verkstad du ska ta fordonet till, så behövs inga utlägg, försäkringsbolaget betalar verkstaden direkt.
Vid skada ska ett formulär fyllas i som levereras samtidigt med försäkringsbrevet. Vid tveksamhet vid ifyllandet, eller om vem som är vållande, ring försäkringsbolagets 24-timmars hotline. De kommer att sända ut en utredare som hjälp och för att insamla alla uppgifter. Det är förstås inte heller dumt att fotografera skador som uppstått som bevis.

Är man som farang mer i riskzonen att få betala, att anses vållande? Glöm inte att du har ditt försäkringsbolag i ryggen. Och de vill inte – oavsett var kunden kommer ifrån – att du ska anses vållande för då får dom betala. Försäkringsbolaget hjälper dig även vad gäller vållandefrågan.

Ska jag betala något när skada just inträffat? Nej! Även om du är vållande, betala inget direkt. Låt försäkringsbolaget företräda dig och göra upp.

Kan jag köra med bara mitt svenska körkort? Nej det är inte tillåtet. Du måste skaffa internationellt körkort hemifrån eller ett thailändskt på plats.

Kan jag på något sätt få lägre premie? Att bara använda auktoriserad verkstad vid skada kan sänka premien. Att namnge endast två förare (om möjligt) kan sänka premien. Eller – att som hemma – välja högre självrisk, kan sänka premien. Fråga din försäkringsmäklare om detta.

Andre Vromans, AA Insurance; översatt till svenska och tolkat av Per Anders Johansson.

Här är denna information separat Fordonsforsakring i Thailand (pdf-fil).


Sammanfattning av föredrag av Andre Vromans,
AA INSURANCE BROKERS

Andre inledde med att beklaga att tekniken inte möjliggjorde visande av den Power Point-presentation som han hade till stöd för sina anteckningar. Föredraget blev naturligtvis svårare att genomföra utan pedagogiska hjälpmedel, allra helst som det skedde på engelska av en holländare för svenskar.

Andre uttryckte sin glädje över att han såg flera gamla kunder i församlingen.

AA Insurance har kontor, förutom i Hua Hin, i Pattaya, Chiang Mai och Udon Thani. De är Thailands största försäkringsmäklare och erbjuder i samarbete med de ledande försäkringsbolagen i landet.

Fördelen med att teckna försäkring via en mäklare är enligt Andre att man då inte blir låst till ett försäkringsbolag och vid eventuella problem fortfarande har en fristående agent att tala med och inte bara försäkringsbolaget.

Företaget erbjuder förutom sjukvårds- och olycksförsäkringar, liksom även de flesta andra typer av egendomsförsäkringar, som bil-, mc-, husförsäkring, reseförsäkring och vägassistans.

Föredraget kom att koncentreras till sjukförsäkringsdelen.
Man har en fördel av att teckna sin försäkring i så ung ålder som möjligt. Undantag för försäkringsskyddet görs för ”pre-existing”, d.v.s. redan genomgångna skador/sjukdomar. Har man kommit upp i åren och hunnit uppleva hjärtproblem kan detta t.ex. lämnas utanför försäkringen.
Från 60-årsålderns krävs en hälsoundersökning som kostar cirka 800 Baht att genomföra.

Ett krav man skall ställa är att få försäkringsbrevet utskrivet på engelska så att man klart förstår vad som är försäkrat och vad som inte är det.
Bland de sjukförsäkringar som nämndes var en till en kostnad av € 1.100 som kan tecknas upp till 75 års ålder och har en bra täckning.

För de som lever endast en del av året i Thailand erbjuder man en reseförsäkring med hemtransport vid sjukdom, försäkring av resgods och sjukvårdskostnader. Den täcker även hemresa för anhörigs begravning. Totalbeloppet som kan betalas ut är $ 150.000 och kostnaden för försäkringen är $ 50 per månad för de månader man befinner sig utomlands.

I år kan försäkringen tecknas även om man redan kommit till Thailand men för kommande år gäller att den skall tecknas senast avresedagen från hemorten. Valfri sjukvårdsinrättning kan nyttjas vid sjukdom.
På fråga om hund kan försäkras berättade Andre att man kan försäkra sig mot de skador hunden åsamkar andra på den egna tomten.

På en fråga om husförsäkring konstaterades att skador som uppstår vid en översvämning i hemmet, t.ex. pga ett brustet rör, täcks, medan kostnaderna för reparation av vattenledningarna får man ta själv.

Man bör kontrollera att det i försäkringen för huset nämns skydd vid ”flood”, innebärande att skador vid översvämningar täcks.

Alla är välkomna att kontakta Andre och hans medarbetare på kontoret i Hua Hin. Då kan man boka tid för en genomgång av sina personliga förutsättningar. Adressen till hemsidan: http://www.aainsure.net, de nås via e-post på huahinaa@hotmail.com och telefon +66 32 532783.
Kontoret finns i Wong Chomsin Building. 83/14 Phetkasem Rd, office 504.

/Lars Olsson       Här är ovanstående information separat AA Insurance (pdf-fil).